Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

16.08.2019 16:30

 

 Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2019  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

                                                                                         

                                                                                         Pavol Gelo

v Zubáku: 29.07.2019                                                  starosta obce                      

 

 

Program OZ:

 

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia            

2)  Prerokovanie protestu prokurátora

3)  Schválenie VZN č.2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a zápisu dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubák

4)  Schválenie VZN č.3/2019 o  výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

5)  Rôzne

6)  Záver

 

   

návod na geoportál:  TU 

Cestovný poriadok SAD TN:

 

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk