Projekty

Obec Zubák v roku 2015 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 733 064,67€ s DPH na rekonštrukciu a dobudovanie poľných ciest v obci Zubák. Dĺžka poľných ciest - 1365,22m Plocha poľných ciest - 4712,01m štvorcových. Projekt nebol k 20.7.2016 vyhodnotený  
Na základe žiadosti obce Zubák, bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií na individuálne potreby na rok 2015 vo výške 5700€. Prostriedky budú použité na výmenu okien a dverí na budove materskej školy.
Na základe dohody bol obci poskytnutý príspevok na rekonštrukciu miestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Zubák, osada Argánci, pozemok parcela č. C KN 3587 vo vlastníctve príjemcu vo výške 10 800€.
Na základe uznesenia vlády č.140 zo dňa 25. marca 2015 našej obci bola schválená dotácia vo výške 10000€ na modernizáciu zariadenia školskej jedálne.
V zmysle rozpočtového opatrenia boli pre ZŠ s MŠ poskytnuté finančné prostriedky vo výške 20 000€ na výmenu kotlov v budove Základnej školy.
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí   Výška finančného príspevku Suma v EUR Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 32 471,28 Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené...
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí   Výška finančného príspevku Suma v EUR Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu 14 997,99 € Ostatné výdavky na projekt (t.j....
Rekonštukcia verejného osvetlenia v obci Zubák sa realizoval v mesiaci júl 2009. Tento projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Výška nenávratného finančného príspevku je 52 680,66 €.
Projekt bol schválený z Environmentáleho fondu MŽP SR v sume 100 000€ so spoluúčasťou obce 66 400€ v roku 2009. V súčasnosti sa obecný vodovod stále buduje. V rokoch 2010 - priebeh roku 2015 obci neboli poskytnuté dotácie z Enviromentálneho fondu. Obec Zubák v týchto rokoch vynaložila na výstavbu...
1 | 2 >>

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk