Obecné nariadenia

Zásady odmeňovania.pdf (426949)
VZN č.1 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák.pdf
VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf 
VZN č.3 - 2014 o obecných poplatkoch.pdf
VZN č.2/2014.pdf O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
1 | 2 | 3 >>

   

návod na geoportál:  TU 

Cestovný poriadok SAD TN:

 

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk